Prowadzone rejestry i ewidencje

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Zarządu Powiatu
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
Rejestr aktów normatywnych własnych kierownictwa starostwa (zarządzeń starosty)
Ewidencja przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób i rzeczy
Ewidencja diagnostów
Ewidencja instruktorów
Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
System teleinformatyczny Pojazd i Kierowca (elektroniczna baza danych MSWiA prowadzona przez Starostę dla obszaru powiatu)
Ewidencja powiatowego zasobu nieruchomości
Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa
Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN)
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
Szczegółowa osnowa geodezyjna (BSOG)
Ewidencja gruntów i budynków z całego powiatu (EGiB)
Rejestr zgłoszonych robót budowlanych
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę
Rejestr wniosków w sprawach pozwoleń na budowę i rozbiórkę
Dziennik korespondencyjny
Ewidencja klubów sportowych
Rejestr niepublicznych placówek oświatowych
Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
Rejestr zamówień publicznych do 30 000 euro
Rejestr użytkowników środowiska w zakresie gospodarki odpadami
Rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Rejestr zezwoleń na usuniecie drzew
Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie prawa UE przetrzymywanych na terenie powiatu zambrowskiego
Rejestr wydanych zaświadczeń o objęciu działki UPUL
Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Rejestr kart wędkarskich
Rejestr wniosków i interpelacji radnych
Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
Rejestr wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady Powiatu
Rejestr aktów prawa miejscowego
Rejestr uchwał Rady Powiatu