Ogłasza się, że w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 900 odbędą się obrady XI Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad XI Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Zambrowskiego za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • udzielenia Zarządowi Powiatu Zambrowskiego wotum zaufania;
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019;
  • absolutorium dla Zarządu Powiatu Zambrowskiego za rok 2019;
  • zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2020 rok;
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Zambrowskiego;
  • zmiany uchwały Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Zambrowie sp. z o.o. na lata 2017-2020”;
  • likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Zambrowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie;
  • wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO – II edycja”.
 8. Sytuacja w rolnictwie i działalność gminnych spółek wodnych w 2019 roku na terenie powiatu.
 9. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zambrowie w 2019 roku.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie zambrowskim za rok 2019.
 11. Informacja o zabezpieczeniu usług medycznych na terenie powiatu w 2020 roku.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 za rok 2019.
 13. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zambrowskiego w 2019 roku
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 maj 2020 05:13 Kamil Malinowski