Ogłasza się, że w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 900 odbędą się obrady IX Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad IX Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2020- 2026;
  • uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2020;
  • zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2019 rok;
  • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych;
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  • zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Zambrowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie;
  • wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Rozwój Ekonomii Społecznej”;
  • wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Czerwoniak - zdobądź kwalifikacje rynkowe”;
  • wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie”;
  • wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Przepis na sukces - edukacja cyfrowa”;
  • wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Razem możemy więcej - szkoła równych szans”;
  • wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Wykwalifikowani uczniowie ZSA z perspektywami na rynku pracy”;
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2020;
  • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020;
  • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2020.
 7. Sprawozdanie Starosty Zambrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zambrowskiego za 2019 rok.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 13 grudzień 2019 09:11 Kamil Malinowski