Ogłasza się, że w dniu 5 listopada 2019 roku o godz. 800 odbędą się obrady VIII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2019 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2019-2026;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Zambrowskiemu w roku 2019;
  • ustalenia wysokości diet radnych powiatu;
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zambrowski;
  • nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zambrowie;
  • zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podlaskiego do sądu administracyjnego
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie.
 9. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu.
 10. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 01 listopad 2019 07:25 Kamil Malinowski