Ogłasza się, że w dniu 20 września 2019 roku o godz. 900 odbędą się obrady VII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad VII Sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2019 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2019-2026;
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zambrowskiego;
  • ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zambrowski;
  • stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Długoborzu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu;
  • stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zambrowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie;
  • stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie;
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie;
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie;
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zambrowie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zambrowie;
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Zambrowie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zambrowie;
  • rozpatrzenia petycji w interesie publicznym;
  • rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego;
  • zmiany Statutu Powiatu Zambrowskiego;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych;
 7. Informacja o wynikach kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
 9. Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji za rok 2018 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013 – 2018.
 11. Sprawozdanie z realizacji za rok 2018 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020.
 12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zambrowskim w 2018 roku.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku.
 14. Informacja z działalności Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. w 2018.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 17 wrzesień 2019 06:50 Ewa Kalinowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 wrzesień 2019 07:09 Kamil Malinowski