Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015, poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, Starosta Zambrowski wzywa osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wymienionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. nr 126:

[NAZWA RZECZY ZNALEZIONEJ]

Rzecz znalezioną można odebrać pod w/w adresem w godz. od 7.30 do 15.30, w dniach pracy Starostwa, w terminie do [TERMIN DO]. (w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia). Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. Starostwo Powiatowe w Zambrowie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny rzeczy znalezionych.

Pouczenie o skutkach przewidzianych w art. 187 Kodeksu cywilnego:
Art. 187 §1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§2. Recz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 maj 2019 11:56 Kamil Malinowski