Podstawowym aktem prawnym, który reguluje sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Przyjmowanie i załatwianie spraw podlega również zasadom obiegu dokumentów, określonym w instrukcji kancelaryjnej.

Podania, wnioski i inne pisma, do rozpatrzenia których właściwy jest Starosta Zambrowski lub organy kolegialne powiatu, składa się w sekretariacie lub przesyła za pośrednictwem poczty, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wpływająca sprawa jest kierowana według właściwości do odpowiedniego wydziału lub na samodzielne stanowisko pracy, gdzie jest analizowana pod kątem kompletności sprawy a następnie jest rozpoczynana procedura przygotowująca rozstrzygnięcie danej sprawy.

Pracownik sekretariatu kieruje interesantów do właściwych dla poszczególnych spraw wydziałów i stanowisk pracy w starostwie.

Urzędnicy na wszystkich stanowiskach pracy (każdy w zakresie prowadzonych przez siebie spraw) udzielają szczegółowych informacji dotyczących sposobu i trybu rozpatrzenia danej sprawy, obowiązujących przy jej załatwieniu przepisów prawnych, wymaganych dokumentów, przekazują obowiązujące w danej sprawie formularze oraz udzielają niezbędnych wyjaśnień.

Interesanci przyjmowani są w dniach i godzinach pracy starostwa powiatowego, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /q79i76usn7/skrytka

Informacja dla niesłyszących

Klauzula informacyjna RODO

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 kwiecień 2019 11:44 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2019 06:52 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 czerwiec 2019 05:17 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 czerwiec 2019 05:19 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 czerwiec 2019 05:23 Kamil Malinowski