Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady;
  2. wykonywanie uchwał Rady;
  3. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  4. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
  5. uchwalenie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w Zambrowie organizuje Starosta Zambrowski, który kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Wicestarosta zwołuje posiedzenia oraz przewodniczy obradom Zarządu w czasie nieobecności Starosty.

Zarząd Powiatu obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Starostę w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W pracach Zarządu uczestniczą Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu z głosem doradczym oraz mogą uczestniczyć osoby zaproszone lub zobowiązane przez Starostę.

Zarząd Powiatu podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w sprawach należących do jego kompetencji.

Uchwały Zarządu Powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej płowy składu Zarządu, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Uchwały Zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje osoba sporządzająca oraz wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu. 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 kwiecień 2019 10:43 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2019 06:55 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 maj 2019 07:01 Kamil Malinowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 maj 2019 07:02 Kamil Malinowski