Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-07-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • odnośniki nie są wyróżnione w wersji bez wysokiego kontrastu
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • multimedia nadawane na żywo
 • treści od innych podmiotów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Mioduszewska, promocja@powiatzambrowski.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (86) 271 24 18 w. 138. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno od ulicy Fabrycznej, 2 z tyłu budynku przy ulicy Fabrycznej

Do wejścia od ulicy Fabrycznej prowadzą: schody oraz podnośnik dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1, 2, 3.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz drugiej kondygnacji.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Starostwem Powiatowym w Zambrowie (zwanym dalej "Starostwem") przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. faks: 86 271 20 92

Osoby uprawnione - klienci Starostwa Powiatowego w Zambrowie w celu załatwienia sprawy w Starostwie mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w Starostwie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia Starostwo zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Zarządzenie Starosty Zambrowskiego Nr 28/20 z dnia 20 października 2020 w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Zambrowski"

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Powiat Zambrowski (administrator danych osobowych) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuje, że na inspektora ochrony danych w Powiecie Zambrowskim (Starostwie Powiatowym w Zambrowie) została wyznaczona Pani Iwona Hećko-Umińska.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
nr telefonu: 22 350 01 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Starostwo Powiatowe w Zambrowie informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Starostwa Powiatowego w Zambrowie jest Powiat Zambrowski reprezentowany przez Starostę Zambrowskiego, z siedzibą w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Iwonę Hećko - Umińską, z którą można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: lub operatora pocztowego na adres:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Starostwo Powiatowe w Zambrowie
  Fabryczna 3
  18-300 Zambrów
 3. Starostwo Powiatowe w Zambrowie może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań Powiatu Zambrowskiego lub Starosty Zambrowskiego określonych przepisami obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO
  W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO
 4. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Powiatu Zambrowskiego lub Starosty Zambrowskiego.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora (Powiat Zambrowski reprezentowany przez Starostę Zambrowskiego) narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  • warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Zambrowie i wynika z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Zambrowie.
 10. Dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnegocelu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

  Starostwo Powiatowe w Zambrowie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

UWAGA! STRONA ARCHIWALNA NOWA STRONA INTERNETOWA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:

www.powiatzambrowski.com

 

Adres korespondencyjny:

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Zambrowie:

Poniedziałek – piątek – 7.30 – 15.30

nr telefonu: 86 271 24 18

nr faksu: 86 271 20 92

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres strony internetowej: www.powiatzambrowski.com

 

Przedstawiamy kilka porad objaśniających, jak korzystać z naszego Biuletyny Informacji Publicznej.

Nawigacja

 • Nawigacja po stronach Biuletyny Informacji Publicznej odbywa się poprzez menu przedmiotowe (po lewej stronie ekranu) podzielone na działy.
 • Przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl prowadzoną przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji) możliwe jest poprzez kliknięcie pozycji w menu przedmiotowym Strona główna BIP.
 • Z każdej podstrony Biuletyny Informacji Publicznej możliwe jest przejście na dowolną stronę główną witryny za pomocą odnośników w menu przedmiotowym.

Wyszukiwarka

W górnej części po prawej stronie ekranu dostępny jest formularz wyszukiwarki informacji. Przeszukuje ona informacje zamieszczone bezpośrednio na stronach internetowych. Domyślne wyszukiwarka przeszukuje całą witrynę i znajduje materiały zawierające wszystkie wpisane słowa. Na stronie wyników wyszukiwania udostępniony jest rozbudowany formularz wyszukiwarki, w którym można sprecyzować kryteria wyszukiwania, polecając wyszukanie materiałów zawierających:

 • wszystkie wpisane słowa bądź
 • którekolwiek z wpisanych słów
 • frazy dokładnie dopasowane do wpisanej

Elementy strony

Na każdej stronie BIP znajdują się następujące elementy:

 • menu przedmiotowe menu po lewej stronie,
 • tytuł strony,
 • ścieżka informująca użytkownika o miejscu, w którym aktualnie przegląda informacje (np. BIP / Zamówienia publiczne),
 • przycisk „Drukuj” w formie graficznej,
 • przycisk „Powiadom znajomego” w formie graficznej,
 • treść strony z ewentualnymi odsyłaczami do innych stron,
 • informacje o osobach odpowiedzialnych za udostępnienie informacji oraz datach utworzenia, udostępnienia i modyfikacji (informacja o redaktorach nie jest wyświetlana na stronach zbiorczych, tj. takich, które automatycznie generują zawartość korzystając z danych zamieszczonych na innych stronach),